NAME – New Actions for Migrant womEn

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Strateginės partnerystės suaugusių švietimo srityje.

Projekto Nr.: 2019-1-DK01-KA204-060282.

Projekto koordinatorius: CLAVIS sprog & competence, Danija.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas yra patobulinti ir praplėsti imigrančių moterų įsidarbinimo, savęs išlaikymo ir saugaus bei savarankiško kasdieninio gyvenimo galimybes. Projekto veiklos:

  • Rinkti duomenis bei plėsti žinias apie ilgalaikį nedarbą patiriančių imigrančių moterų Europoje išsilavinimą, įsidarbinimą bei gyvenimo sąlygas;
  • Sukurti Įsidarbinimo galimybių didinimo paketą, skirtą dalykinės kalbos tobulinimui, esminių kompetencijų ugdymui ir gerovės atkūrimo metodų taikymui;
  • Įdiegti vertinimo priemonę, kuri padėtų stebėti bei nustatyti moterų progresą tobulinant su darbu susijusius įgūdžius;
  • Įkurti tarpsektorines tarybas, kurios padėtų palaikyti tvarų bendradarbiavimą su darbo rinkos ir sveikatos priežiūros institucijomis.
  • Projekto tinklalapis

    FB puslapis

    Lankstinukas