Išmanusis matematikos mokytojas (SMART-MT), 2018-2020

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Strateginės partnerystės bendrojo ugdymo srityje.

Projekto Nr.: 2018-1-LT01-KA201-046956.

Projekto koordinatorius: Kauno rajono švietimo centras (KRSC), Lietuva.

Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Latvija, Lenkija, Graikija, Rumunija.

Trumpas projekto aprašymas

Projektas SMART prisideda prie strategijos „Europa 2020“ siekinio įgyvendinimo, t. y. iki 15 proc. sumažinti besimokančiųjų, turinčių žemus rašymo, gamtos mokslų ir matematikos pasiekimus, skaičių. 2015 m. OECD PISA duomenys rodo, kad tarp trijų tyrimo sričių žemi mokinių matematikos pasiekimai sudaro didžiausią procentą, nors matematikos kompetencija ES lygmeniu pripažinta kaip viena iš esminių XXI amžiaus kompetencijų, būtina asmeniniam tobulėjimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei atskirčiai ir bedarbystei mažinti.

Projekto tikslas

Plėtoti matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kultūrą, kuri prisidėtų prie geresnių mokinių matematikos pasiekimų ir aktyvesnio jų įsitraukimo į mokymosi procesą.

Projekto poveikis

Matematikos mokytojams: didaktinių, socialinių ir skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas, skatinantis mokytojus integruoti inovatyvias ir šiuolaikines mokymo priemones ugdymo procese, dirbant su mišriomis mokinių grupėmis.
5-6 klasių mokiniams (10-13 metų): sukurtos patrauklios skaitmeninės mokymo priemonės (mobilios aplikacijos), atliepiančios besimokančiųjų gebėjimus, interesus bei amžiaus ypatumus, pakeis mokinių požiūrį į matematiką, kaip įdomų ir naudingą dalyką, prisidės prie matematikos ir kitų STEAM dalykų mokymosi rezultatų gerinimo.

Projekto tinklalapis